ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst tussen Petra Haubrich handelend onder Equine Muscle Solutions en Massage 4 You, gevestigd te Dordrecht, beide hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen “Equine Muscle Solutions”, en een klant. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst(en) (“de overeenkomst”) en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk, digitaal, via Whatsapp of mondeling worden afgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op veterinaire behandelingen van paard/pony (manuele behandeling en therapeutische modaliteiten) onder de naam Equine Muscle Solutions alsmede op humane behandelingen (klassieke-, sport- en therapeutische massage) onder de naam Massage 4 You.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Equine Muscle Solutions. (petrahaubrich.com)

Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten

De kosten van de behandeling of levering van de dienst, inclusief de kosten van materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de klant.

Equine Muscle Solutions berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van behandeling of dienst ingevolge de door haar gehanteerde standaardprijslijst, die op de website van Equine Muscle Solutions staat vermeld. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden.

Equine Muscle Solutions kan niet aan haar prijsopgaves worden gehouden als de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Equine Muscle Solutions niet tot het verrichten van een gedeelte van de behandeling of levering van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige behandelingen.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Equine Muscle Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandeling of de levering van de dienst, aan Equine Muscle Solutions worden verstrekt.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Equine Muscle Solutions ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Equine Muscle Solutions is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of dier, van welke aard ook, doordat Equine Muscle Solutions is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

Equine Muscle Solutions stelt in geval van humane behandeling geen medische diagnose. Bij ernstige en/of aanhoudende klachten dient te allen tijde een arts geraadpleegd te worden.

Equine Muscle Solutions stelt in geval van behandeling van paard/pony geen veterinaire diagnose. Het paard/de pony dient niet te worden onthouden van veterinaire zorg door een dierenarts.

 

Artikel 3 Behandeling/levering dienst

Voorafgaand aan de behandeling of levering van de dienst wordt de klant schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, met een beschrijving van de door Equine Muscle Solutions uit te voeren werkzaamheden voor de betreffende behandeling of dienst.

Equine Muscle Solutions is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de behandeling of levering stop te zetten, als de klant de betalingsverplichtingen uit de behandeling of levering van de dienst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Equine Muscle Solutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Equine Muscle Solutions kan worden gevraagd dat zij de behandeling of levering van de dienst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

Als Equine Muscle Solutions tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, is Equine Muscle Solutions gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

 

Artikel 4 Overmacht

Equine Muscle Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Equine Muscle Solutions geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Equine Muscle Solutions haar verplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten

Afspraken voor behandelingen of levering van diensten moeten tijdig voor de geplande behandeling of afspraak op werkdagen worden geannuleerd.

 

* annuleren/afzeggen 24 uur voor tijdstip van afspraak zal 50% van de behandelingskosten in rekening worden gebracht. * annuleren of "no show" op de dag van afspraak zal er 100% van de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

* niet informeren omtrent annulering van de afspraak zal Equine Muscle Solutions / Massage 4 You de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen.

 

Betalingen moeten binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur door de klant gebeuren. De door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs ingeval de klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Equine Muscle Solutions is altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Als de klant in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over facturen moeten binnen 3 dagen na factuurdatum bij Equine Muscle Solutions schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.

Als de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Als Equine Muscle Solutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De aansprakelijkheid van Equine Muscle Solutions is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Equine Muscle Solutions afgesloten beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Equine Muscle Solutions onder deze verzekering.

Equine Muscle Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Equine Muscle Solutions is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Equine Muscle Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Equine Muscle Solutions.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Equine Muscle Solutions partij is, is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 

Petra Haubrich |Equine Muscle Solutions | Massage 4 You 

KvK nummer 68839111

26 oktober 2021