PRIVACYVERKLARING EQUINE MUSCLE SOLUTIONS | MASSAGE 4 YOU

 

Equine Muscle Solutions |Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u deze website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt Equine Muscle Solutions om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met uw gegevens doen. Equine Muscle Solutions gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Equine Muscle Solutions verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

 

Waarvoor?

Equine Muscle Solutions gebruikt uw persoonsgegevens:

         ten behoeve van (kennismakings)gesprekken en voor het maken van offertes

         voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst voor uw paard/pony (waaronder manuele therapie, deep oscillation, long wave ultra sound, low level laser, electro stimulation en pulsen bio-magnetische therapie) en het leveren van diensten (waaronder verstrekken van opvolgadviezen en oefeningen)

         voor het maken/wijzigen van afspraken

         voor de financiële afhandeling, waaronder facturering

         voor marketingdoelen

         om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en informatie over Equine Muscle Solutions. Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp of andere social media

 

Massage 4 You |Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer u deze website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt Massage 4 You om persoonsgegevens. Massage 4 You gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Massage 4 You verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

 

Waarvoor?

Massage 4 You gebruikt uw persoonsgegevens:

         ten behoeve van (kennismakings)gesprekken

         voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (klassieke, sport- en therapeutische massage)

         voor het maken/wijzigen van afspraken

         voor de financiële afhandeling, waaronder facturering

         voor marketingdoelen

         om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en informatie over Massage 4 You. Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp of andere social media

 

Welke gegevens verwerken wij?

Onder andere uw voor- en achternaam, (e-mail)adres en (mobiele) telefoonnummer.

 

Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

         dit is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst

         er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging

         er is een wettelijke verplichting

         u geeft zelf toestemming

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Leveranciers/derden

Als u als leverancier of derde met Equine Muscle Solutions of Massage 4 You een contract afsluit en/of aan ons diensten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw mobiele telefoon of laptop opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

 

U heeft het recht om

         te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)

         onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)

         te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)

         te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.

U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.

Wijzigingen

Equine Muscle Solutions en Massage 4 You kunnen de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.

 

Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke

Equine Muscle Solutions | Massage 4 You 

Petra Haubrich

Krispijnseweg 263

3314 KH Dordrecht

ph@petrahaubrich.com

KvK nummer  68839111

27 Oktober 2021